KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nieskażone Środowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice, reprezentowany przez Prezesa Zarządu

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Nieskażone Środowisko w celu:

  • realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( U. z 2020 r. poz. 1439 t.j)
  • wykonania umów, której Pan/Pani jest stroną w celu współpracy w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej- ­ art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • realizacji obowiązku prawnego wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych - 6 ust. 1 lit. c RODO

3) Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt.2 oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6)Ponadto, w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego na terenie zakładu, informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci wizerunku są niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów oraz ich mienia, a także rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (art.6, ust.1, lit. f RODO)

7) Przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) usunięcia swoich danych osobowych;

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e) przenoszenia swoich danych osobowych;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych),jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

9) W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@nieskazone.pl

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonania. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy i jej wykonanie.