Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Nieskażone środowisko sp. z o.o.

ul. Ekologiczna 5, 08-200 łosice

tel. 609757733

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej p.z.p. na wykonanie zamówienia pn.

 

,, Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej kołowej na potrzeby firmy Nieskażone Środowisko, Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice”

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4535abdd-bf1f-11ed-b311-9aae6ad31be8

Nr postępowania: NS.271.1.2023

Ogłoszono w BZP pod nr 2023/BZP 00129952/01

 

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty